Privacy statement

Laatst bijgewerkt op 11-01-2021

De Trap-in organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@trap-in.nl
0413-280916

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Trap-in organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres / woonadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trap-in.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De Trap-in organisatie verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en donateurs om effectief te functioneren. Onze uitgangspunten voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

  • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt.
  • We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacy wetgeving.
  • Donaties kunnen anoniem gedaan worden waarbij er geen persoonsgegevens opgeslagen worden.  
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Trap-in organisatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Trap-in organisatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Trap-in organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Anoniem doneren?
Donateurs kunnen beslissen anoniem te doneren zodat er geen persoonsgegevens over de donateur worden verzameld. Door akkoord te gaan met de donatievoorwaarden geldt dat de donateur op de hoogte is hoe wij met zijn privacy omgaan en heeft de donateur expliciet ingestemd met de gegevens die de Trap-in organisatie verzamelt. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Trap-in organisatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Trap-in organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

De Trap-in site kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een privacybeleid hebben dat verschilt van het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Dienovereenkomstig raden wij u aan om het privacybeleid te lezen dat is gepost op elke website waartoe u via de Trap-in site toegang toe heeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Trap-in organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trap-in.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Trap-in organisatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Trap-in organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trap-in.nl

Verzoek tot inzage persoonsgegevens

Bovenkant formulier

Email:


Ik stem ermee in dat de Trap-in organisatie mijn e-mailadres bewaart zodat zij mijn verzoek om informatie kunnen behandelen Voor meer info check ons privacybeleid, met daarin meer info over hoe en waarom we uw gegevens bewaren.

 

Veranderingen

De Trap-in organisatie kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.